Vedtekter for Kvinnherad Motorsykkelklubb

§1 FORMÅL
Klubben sitt formål er å

§2 MEDLEMSKAP

 1. Alle som innordner seg klubben sine vedtekter, kan bli tatt opp som medlem. Ved innmelding skal en oppgi navn, fødselsdato, adresse, telefon og e-postadresse.
 2. Medlemmane skal bidra i forbindelse med klubben sine arrangement, så sant dei har anledning.
 3. For å få nøkkel til verkstaden, må ein ha vore medlem i 6 mnd.

§3 KONTINGENT

 1. Medlemskontingenten skal fastsettes på årsmøtet.
 2. Kontingenten skal betales forskuddsvis innen 1. januar.
 3. Medlemmer som ikke har betalt kontingenten innen 1. mars, skal strykes som medlemmar. Har en nøkkel til kjellaren, må den leveres inn.

§4 STYRET
Klubben skal ledes av et styre valgt på årsmøtet. Styret skal bestå av:

 1. Lederen har den daglige driften av klubben.
 2. Nestleder er leder dersom lederen er fraværende.
 3. Kasserer fører klubben sitt regnskap og disponerer klubben sine bankkontoer
 4. Varamedlemmene skal kalles inn til møter på lik linje med resten av styret. De har uttalerett og stemmerett dersom styremedlemmer er fraværende.
 5. Styret skal til enhver tid sørge for at klubben har nok midler på konto til at en kan drive klubben uten inntekter i to år.

§5 ÅRSMØTE
Årsmøtet skal holdes i slutten av januar eller starten av februar. Innkalling skal sendes ut senest 14 dager før møtet. Innkomne forslag skal være levert til styret senest en uke før årsmøtet.
Årsmøtet skal omhandle:

 1. Årsmelding
 2. Årsregneskap
 3. Kontingent
 4. Budsjett
 5. Vedtektsendringer
 6. Innkomne forslag
 7. Valg av styre

Valgperioden for alle styremøter er 2 år. Leder og nestleder skal ikke ha samme valgperiode.
Endring av vedtekter skal skje ved 2/3 stemmeflertall av de frammøtte.

§6 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte skal holdes dersom styret finner det nødvendig, eller om 1/3 av medlemmene krever det.
Innkalling skal skje minst en uke i forkant.

§7 MEDLEMSMØTE
Medlemsmøte blir holdt når styret finner det nødvendig.

§8 OPPLØSNING

 1. Oppløsning av klubben skal vedtas på årsmøtet, eller ved ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall fra de frammøtte.
 2. Klubben sine eiendeler og eiendom skal selles. Overskuddet etter salget samt midler i klubben, skal gå til Norsk Luftambulanse.